Informacje dla uczestników konkursu

StartInformacje dla uczestników ...
Rozwiń
 • ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA
  1. Ogólna organizacja układu nerwowego
  2. Rozwój układu nerwowego
  3. Komórkowe aspekty neurobiologii
   • tkanka nerwowa: ciało neuronu, dendryty, akson, synapsy
   • tkanka glejowa: astrocyty, oligodendrocyty, komórki mikrogleju, ependymocyty
   • układy neuroprzekaźnikowe: układ cholinergiczny i jego projekcje; układy monoaminergiczne; glutaminian i asparaginian, kwas gamma-aminomasłowy, neuropeptydy
  4. Kora mózgu i jej połączenia
   • zróżnicowanie cytoarchitektoniczne i czynnościowe kory mózgu
   • połączenia asocjacyjne i spoidłowe kory mózgu
  5. Struktury korowozależne – wzgórzomózgowie i przedmurze
  6. Układ ruchowy
   • układ piramidowy
   • jądra podstawne
   • ośrodki pnia mózgu wpływające na motorykę
   • układ móżdżkowy
   • choroby układu pozapiramidowego i móżdżku
  7. Układ czuciowy – somatosensoryczny
   • drogi wstępujące sznurów tylnych rdzenia kręgowego
   • drogi wstępujące sznurów przednio-bocznych rdzenia kręgowego
   • układ czuciowy nerwu trójdzielnego
  8. Układ wzrokowy
   • siatkówka
   • układ przesyłający informacje z siatkówki do kory wzrokowej
   • kora wzrokowa
  9. Układ przedsionkowy i słuchowy
  10. Układ smakowy
  11. Układ węchowy
  12. Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej
  13. Układ limbiczny
   • hipokamp i kora śródwęchowa
   • ciało migdałowate
   • ośrodki limbiczne międzymózgowia i śródmózgowia
   • układy pamięciowe
  14. Pień mózgu i nerwy czaszkowe. Objawy uszkodzenia pnia mózgu
  15. Unaczynienie mózgowia
   • główne tętnice i żyły mózgowia
   • bariera krew-mózg
  16. Układ komorowy mózgowia. Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego
  17. Interpretacja zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego


 • MATERIAŁY POMOCNICZE (PIŚMIENNICTWO)
  1. Longstaff „Krótkie wykłady – „Neurobiologia”
  2. Neuroanatomia kliniczna; autorów: Paul A. Young and Paul H. Young; wydawnictwo: Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016
  3. Neuroanatomia; autor M.J. FitzGerald; wydawnictwo: Urban&Partner; rok wydania 2012
  4. Artykuły neurobiologiczne opublikowane w ramach „Tygodnia Mózgu” w czasopiśmie „Wszechświat” 1-3/2017, 1-3/2016 i 1-3/2015
  5. Ogólnodostępna w internecie broszura: Neuroscience: Science of the Brain
  6. Witryny internetowe w j. angielskim: Brain facts, The Brain