Regulamin etapu ogólnopolskiego konkursu

StartRegulamin etapu ogólnopolsk...
Rozwiń

Szczegółowy Regulamin
Ogólnopolskiego konkursu wiedzy neurobiologicznej – “Brain Bee”

dla uczniów szkół średnich


uchwalony dnia 25 marca 2019 przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika


 1. § Organizatorzy, cel i uczestnictwo w Konkursie Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee”
  1. Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee” odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
  2. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół ogólnokształcących.
  3. Finał Konkursu zwany dalej Konkursem przygotowuje i przeprowadza Katedra/Zakład, w której zatrudniony jest koordynator regionalny, a kolejne miejsce konkursu ustalają między sobą koordynatorzy regionalni w roku akademickim poprzedzającym Konkurs
  4. Wybrany ośrodek koordynatora tworzy ze swoich pracowników/studentów Komitet Organizacyjny Konkursu
  5. Na czas trwania konkursu powołuje się Komisję Konkursową
  6. W Konkursie uczestniczą uczniowie wyłonieni w wyniku kwalifikacji w ośrodkach regionalnych. Z każdego ośrodka regionalnego do Konkursu przystępują najlepsi uczestnicy w liczbie nie przekraczającej 10% spośród przystępujących do etapu regionalnego.
  7. Ze względu na międzynarodowy charakter – Konkurs odbywa się w języku polskim oraz angielskim
  8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. § Zadania Komitetu Organizacyjnego:
  1. Zadania związane z przygotowaniem Konkursu
   • przygotowanie, prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja strony internetowej konkursu umieszczonej na serwerze ośrodka koordynatora
   • umieszczenie na stronie internetowej Regulaminu Konkursu opisującego jego przebieg najpóźniej na 1 miesiąc przed Konkursem
   • przygotowanie pytań na testy konkursowe – patrz §4
   • przygotowanie zakodowanych kart pytań oraz kart odpowiedzi. Wzór karty odpowiedzi praktycznej BB_Karta_praktyczna.pdf (162 KB) oraz kart odpowiedzi teoretycznej Karta_30.pdf (103 KB) i sposób jej wypełniania oraz korekty pomyłek Teoria_korekta.pdf (84,1 KB)
   • przedstawienie na stronie internetowej Konkursu kart odpowiedzi najpóźniej na miesiąc przed Konkursem
  2. Zadania związane z przeprowadzeniem Konkursu
   • przeprowadzenie Konkursu
   • opracowanie wyników Konkursu i przedstawienie ich Komisji Konkursowej,
   • udostępnienie uczestnikom uzyskanych wyników,
   • udostępnienie szkołom ogólnokształcącym wyników Konkursu ich uczniów,
   • ustalenie zasad przyznawania nagród uczestnikom Konkursu,
   • ustalanie rodzaju nagród dla zwycięzców.
 3. § Zadania Komisji Konkursowej
  1. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu
  2. Komisja Konkursowa działa w składzie 5 osobowym i obejmuje 4 koordynatorów regionalnych oraz zaproszonego specjalistę z zakresu neurologii, neuropsychologii lub psychiatrii. W przypadku nieobecności koordynatora regionalnego jego miejsce zajmuje inna osoba upoważniona posiadająca wiedzę z zakresu neurobiologii.
  3. Komisja Konkursowa wybiera swojego Przewodniczącego, który przekazuje ustalenia Komisji.
  4. W szczególności do zadań Komisji Konkursowej należy:
   • Zaopiniowanie pytań wraz z odpowiedziami części teoretycznej konkursu, oraz
   • Zaopiniowanie preparatów neuroanatomicznych i histologicznych części praktycznej i zatwierdzenie odpowiedzi.
   • Przyjęcie raportu z Konkursu Ogólnopolskiego od Komitetu Organizacyjnego po przeprowadzonym konkursie
   • Podjęcie decyzji dotyczącej laureatów Konkursu oraz jej ogłoszenie.
 4. § Przygotowanie pytań konkursowych
  1. Pytania części teoretycznej
   1. Propozycje pytań teoretycznych są przesyłane z ośrodków regionalnych do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej na 4 tygodnie przed Konkursem:
    • po 10 pytań testowych w języku polskim na część pisemną
    • po 5 pytań w języku polskim i angielskim na część ustną
   2. Komitet Organizacyjny rezerwuje sobie prawo do modyfikacji przesłanych pytań
   3. Komitet Organizacyjny przygotowuje zestaw pytań testowych oraz zestawy pytań części ustnej. Pytania z części teoretycznej obejmujące zagadnienia kliniczne są przygotowywane przez eksperta z zakresu neurologii, neuropsychologii lub psychiatrii.
    • -zabrania się umieszczania w pytaniach nazw struktur nieistniejących
    • -w pytaniach zabrania się użycia podwójnego przeczenia
  2. Pytania części praktycznej
   1. Komitet Organizacyjny przygotowuje według poniższych zasad zestaw pytań:
    • wskazane strzałką struktury na preparatach neuroanatomicznych lub dobrej jakości ich zdjęciach (również zdjęciach radiologicznych)
    • w przypadku strzałek – pytanie praktyczne dotyczy struktury, którą wskazuje grot strzałki
 5. § Harmonogram przeprowadzenia Konkursu
  1. W dniu Konkursu ogólnopolskiego konstytuuje się Komisja Konkursowa i wybierany jest jej przewodniczący.
  2. Konkurs odbywa się w sobotę 27 kwietnia 2019 roku.
  3. W tym samym dniu ma miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród lauraetom
 6. § Zasady przeprowadzenia Konkursu
  1. Konkurs składa się z 3 części: sprawdzianu wiedzy praktycznej oraz sprawdzianów wiedzy teoretycznej – pisemnej i ustnej.
  2. Przebieg części praktycznej.
   • część praktyczna polega na rozpoznaniu:
    • 25 struktur makroskopowych – wskazanych strzałkami umieszczonymi na preparatach neurobiologicznych lub też dobrej jakości zdjęciach takich preparatów oraz na obrazach wykonanych przy pomocy badań przyżyciowych (badania TK oraz badania MRJ), oraz
    • 10 preparatów (lub sfotografowanych obrazów) mikroskopowych.
   • wybrani uczniowie podchodzą do kolejnych stanowisk Praktyk.pdf (229 KB) w kolejności wybranej drogą losowania
   • czas przeznaczony na 1 stanowisko zawierające 2 strzałki lub też obrazy mikroskopowe wynosi 1.5 minuty
   • w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Konkursową pytań praktycznych nie przewiduje się składania zastrzeżeń ich dotyczących przez uczestników Konkursu
   • zasady punktowania odpowiedzi
    • - 1 punkt – prawidłowa nazwa
    • - 0 punktów – za nieprawidłowe rozpoznanie, lub jego brak; nieprawidłowe rozpoznanie oznacza także użycie innej nazwy niż nazewnictwo obowiązujące,
   • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w części praktycznej wynosi 35.
  3. Przebieg części teoretycznej pisemnej
   • część teoretyczna pisemna polega na rozwiązaniu 30 pytań testowych j e d n o k r o t n e g o wyboru.
   • każde pytanie zawierać będzie 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa
   • czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.
   • zastrzeżenia dotyczące treści pytania mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na specjalnym formularzu i wyłącznie w czasie trwania części pisemnej konkursu
   • punktacja: 1 pkt jest przyznawany za każdą poprawną odpowiedź, co oznacza, że z części teoretycznej uzyskać można maksymalnie 30 punktów
   • stosowanie punktów karnych („ujemnych”) jest niedozwolone
   • uczestnik przyłapany na próbie oszustwa (ściąganie, korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy) podlega dyskwalifikacji
  4. Przebieg części teoretycznej ustnej:
   • Do części teoretycznej ustnej dopuszczonych zostaje połowa uczestników obu poprzednich części według listy rankingowej sumy punktów części teoretycznej pisemnej oraz praktycznej. W przypadku nieparzystej liczby uczestników – do części teoretycznej ustnej dodaje się jednego uczestnika.
   • Uczestnicy części teoretycznej ustnej Konkursu proszeni są w kolejności alfabetycznej przed Komisję Konkursową.
   • Zestaw 3 pytań części teoretycznej ustnej obejmuje: 2 pytania dotyczące wiedzy neurobiologicznej – po jednym w języku polskim i w języku angielskim oraz jedno pytanie zawierające opis wybranego przypadku klinicznego sprawdzające umiejętność diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego,
   • Uczestnik Konkursu:
    • - losuje kopertę z zestawem pytań
    • - otrzymuje maksymalnie 5 minut czasu na przygotowanie odpowiedzi
    • - odpowiada na zadane pytania w kolejności w jakiej umieszczone są w wylosowanym zestawie.
   • Każdy z obecnych członków Komisji Konkursowej niezależnie od siebie ocenia w skali od 0 do 3 pkt odpowiedź na każde z pytań, umieszczając ocenę na indywidualnej karcie części ustnej konkursu wraz z jej uzasadnieniem.
   • Uczestnik może otrzymać za odpowiedź na 1 pytanie co najwyżej 3 punkty – wynik jego jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez każdego z członków Komisji Konkursowej. Maksymalnie za część ustną uzyskać można 9 pkt.
   • W ocenie części ustnej bierze się pod uwagę:
    • - merytoryczną zawartość odpowiedzi
    • - fachowość i celność stosowanych określeń oraz odpowiednie mianownictwo
    • - płynność i poprawność odpowiedzi
  5. Wyniki ostateczne konkursu
   1. Dopuszcza się przy dokonywaniu oceny wprowadzenie wag dla części praktycznej i teoretycznej. Jest to jednak zmiana regulaminu i jako taka musi być ogłoszona przez Komitet Organizacyjny najpóźniej na miesiąc przed Konkursem
   2. Ostateczny wynik konkursu stanowi sumę punktów ze wszystkich części (maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania wynosi 74). Na koniec tworzona jest lista rankingowa uczestników, która pozwoli na wyłonienie laureatów konkursu.
 7. § Wyniki i ogłoszenie zwycięzców
 8. Laureatami konkursu zostają osoby, które uzyskały w sumie z części teoretycznej, praktycznej i ustnej, najwyższą łączną liczbę punktów. Laureaci konkursu zgadzają się na publikację ich danych osobowych
 9. § Postanowienia końcowe
  1. Komitet Organizacyjny jest zobowiązany do wykonania oraz przechowywania przez okres jednego roku dokumentacji Konkursu – dokumentacji fotograficznej pytań praktycznych z kluczem prawidłowych odpowiedzi, pytań teoretycznych z kluczem prawidłowych odpowiedzi, arkuszy odpowiedzi uczestników Konkursu oraz zastosowanych obliczeń
  2. Odpowiedzialnością za rozstrzyganie kwestii nie ujętych w regulaminie obarcza się Komitet Organizacyjny Konkursu
  3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana taka musi być podana do wiadomości na stronie domowej konkursu co najmniej na miesiąc przed Konkursem
  4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.